AKTUELL FORTBILDNING
FORTBILDNINGSINSATSER
FORTBILDNINGSFORM
LÄROMEDEL
BESTÄLLNING & ANMÄLAN
GUN WESTRIN
KONTAKT
STARTSIDA
 
 
Se alla föreläsningar
och fortbildningar >>
   
 Mina fortbildningsinsatser på temat språk- läs och skrivutveckling vänder sig till personal förskola-grundskola. Målet är att ge all personal goda pedagogiska kunskaper inom dessa områden , eftersom språket, läsningen och skrivningen ingår i samtliga verksamheter. Läsning klassas idag som ett livslångt lärande och här har vi alla ett gemensamt ansvar. Den språkligt röda tråden startar i förskola/förskoleklass med det förbyggande arbetet - tidiga språkliga insatser i lekens form . Utvecklingsarbetet med tal- och skriftspråket fortsätter sedan genom hela grundskolan.

Dagens och morgondagens yrkesliv och privatliv kräver en läsförmåga som inte bara klarar av att hantera information, utan den inkluderar även förmågan att kunna tolka och reflektera. Svenska elevers försämrade läsförståelse rimmar dåligt med dessa krav. Med mina fortbildningsinsatser vill jag bryta denna negativa utveckling.


Matematik är idag ett prioriterat område inom utbildningsvärlden. Flera stora undersökningar av grundskolan har visat på en neråtgående trend avseende svenska elevers prestationer i ämnet matematik. Denna negativa utveckling bildar naturligt en orsak till det ökade intresset för och de tydliga satsningarna på matematik. Samtidigt ställs det idag allt högre krav på den matematiska förmågan i samhälle, arbetsliv samt utbildning, vilket också kan ses som en orsak.

Regeringens satsning på mål att uppnå samt nationella prov i matematik för skolår tre, med start 2009, visar ytterligare på prioritering av matematikämnet. Avsikten med de nya målen i matematik för årskurs tre är att de ska garantera en tidig kunskapsuppföljning. Den neråtgående trenden avseende svenska elevers prestationer i matematik bildar naturligt viss bakgrund till de nyinsatta målen. De tydliga målen och den tidiga kunskapsuppföljningen visar samtidigt på betydelsen av tidiga insatser för att nå ökad måluppfyllelse.

Allt detta sammantaget visar på behovet och vikten av kompetensutveckling i matematikdidaktik. Det är här jag kommer in i bilden.

Välkommen in och läs mer om min verksamhet!

   
         
   
   
   

Copyright © 2004 - 2005. Läs- och språkkonsult, Gun Westrin